Free Shipping Within KSA for Orders Over 499 SR. Delivery To Riyadh (24 Working Hours)

KSA (48 Working Hours) / International (4-10 Days)

Your cart

Your cart is empty

PACKAGE INCLUDES: adhesive body jewels 

 

 

- ª´Ù…ل §Ù„Ù…¬Ù…Ùˆ¹©: Ù…¬ÙˆÙ‡±§ª §Ù„¬³Ù… Ùˆ§Ù„Ùˆ¬Ù‡ §Ù„Ù„§µÙ‚©

- £ÙƒÙ…لي §Ù„Ù…¸Ù‡±: §Ù„¥Ùƒ³³Ùˆ§± §Ù„Ù…«§Ù„ÙŠ Ù„£ÙŠ ²ÙŠ Œ §±ª¯ÙŠÙ‡§ Ù…¹ ²ÙŠ §Ù„Ù‡§Ù„وين §Ù„®§µ ¨Ù†§ £Ùˆ §µÙ†¹ÙŠ ²ÙŠÙƒ §Ù„®§µ Ù…¹ ف³ª§Ù† وه°Ù‡ §Ù„Ù…¬ÙˆÙ‡±§ª §Ù„¬Ù…يل©

- مو§¯Â ¢Ù…Ù†©Â Ù„Ù„¨´±©: ملµÙ‚§ª ¬ÙˆÙ‡±© §Ù„¬³Ù… §Ù„Ù…µÙ†Ùˆ¹© من ­¬± §Ù„±§ÙŠÙ† Ù…µÙ†Ùˆ¹© من مو§¯ µ¯ÙŠÙ‚© لل¨ÙŠ¦© Ùˆµ¯ÙŠÙ‚© لل¨´±© Œ وهي ¢Ù…Ù†© لل§³ª®¯§Ù… ¹Ù„Ù‰ §Ù„Ùˆ¬Ù‡ Ùˆ§Ù„£¸§Ù±.

- ±§¦¹© في £ÙŠ مك§Ù† ª±ÙŠ¯ ¥¶§Ù© §Ù„قليل من ملµÙ‚§ª Sparkle-Body Ù…µÙ†Ùˆ¹© من Ù…§¯© Ù„§µÙ‚© قوي© Œ وهي ªÙ„ªµÙ‚ ¬ÙŠ¯Ù‹§ ¹Ù„Ù‰ £³·­ Ù…ª¹¯¯©. قومي ¨ª²ÙŠÙŠÙ† Ùˆ¬Ù‡Ùƒ £Ùˆ ¬³Ù…Ùƒ - يمكنك Ùˆ¶¹ Ù‡°Ù‡ §Ù„£­¬§± §Ù„Ùƒ±ÙŠÙ…© في £ÙŠ مك§Ù† ول£ÙŠ من§³¨©! Ù…«§Ù„ÙŠ للمه±¬§Ù†§ª §Ù„مو³ÙŠÙ‚ÙŠ© £Ùˆ §Ù„Ùƒ±Ù†Ù§Ù„ £Ùˆ £²ÙŠ§¡ §Ù„Ù‡§Ù„وين £Ùˆ £ÙŠ من§³¨© ªÙ†Ùƒ±ÙŠ©

³Ù‡Ù„ §Ù„§³ª®¯§Ù…: ª£Ùƒ¯ÙŠÂ Ù…ن £Ù†Â Ùˆ¬Ù‡ÙƒÂ Ùˆ¬³Ù…ك ن¸ÙŠÙ§Ù†Â Ùˆ¬§Ù§Ù†Â ŒÂ «Ù… ق´±ÙŠÂ ¬Ùˆ§Ù‡±Â §Ù„Ùˆ¬Ù‡Â Ùˆ£Ù„µÙ‚يه§Â ¹Ù„ى و¬Ù‡ÙƒÂ £ÙˆÂ ¬³Ù…ك وفقً§Â Ù„نم·Â §Ù„ªµÙ…يم (Ù„§­¸ÙŠÂ ª·¨ÙŠÙ‚ §Ù„مكي§¬Â ¨¹¯Â ª·¨ÙŠÙ‚ §Ù„¬Ùˆ§Ù‡±Â Ù„Ù„­µÙˆÙ„ ¹Ù„ى £Ù¶Ù„ نªÙŠ¬©). ¢Ù…ن لل¨´±©Â §Ù„­³§³©. ي²ÙŠÙ„ وي¹ÙŠ¯Â ¨³Ù‡ÙˆÙ„©.

Celestial Jewels Sticker

Regular price 0.00 SR 85.00 SR
Unit price
per 
or 4 payments of 21.25 SAR . No interest, no fees. Learn more
Fast Shipping
Secure payment
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Don't worry ! You will be unique in your party.

Have questions? Contact us

Free shipping on orders over SR 299

Secure payment

PACKAGE INCLUDES: adhesive body jewels 

 

 

- ª´Ù…ل §Ù„Ù…¬Ù…Ùˆ¹©: Ù…¬ÙˆÙ‡±§ª §Ù„¬³Ù… Ùˆ§Ù„Ùˆ¬Ù‡ §Ù„Ù„§µÙ‚©

- £ÙƒÙ…لي §Ù„Ù…¸Ù‡±: §Ù„¥Ùƒ³³Ùˆ§± §Ù„Ù…«§Ù„ÙŠ Ù„£ÙŠ ²ÙŠ Œ §±ª¯ÙŠÙ‡§ Ù…¹ ²ÙŠ §Ù„Ù‡§Ù„وين §Ù„®§µ ¨Ù†§ £Ùˆ §µÙ†¹ÙŠ ²ÙŠÙƒ §Ù„®§µ Ù…¹ ف³ª§Ù† وه°Ù‡ §Ù„Ù…¬ÙˆÙ‡±§ª §Ù„¬Ù…يل©

- مو§¯Â ¢Ù…Ù†©Â Ù„Ù„¨´±©: ملµÙ‚§ª ¬ÙˆÙ‡±© §Ù„¬³Ù… §Ù„Ù…µÙ†Ùˆ¹© من ­¬± §Ù„±§ÙŠÙ† Ù…µÙ†Ùˆ¹© من مو§¯ µ¯ÙŠÙ‚© لل¨ÙŠ¦© Ùˆµ¯ÙŠÙ‚© لل¨´±© Œ وهي ¢Ù…Ù†© لل§³ª®¯§Ù… ¹Ù„Ù‰ §Ù„Ùˆ¬Ù‡ Ùˆ§Ù„£¸§Ù±.

- ±§¦¹© في £ÙŠ مك§Ù† ª±ÙŠ¯ ¥¶§Ù© §Ù„قليل من ملµÙ‚§ª Sparkle-Body Ù…µÙ†Ùˆ¹© من Ù…§¯© Ù„§µÙ‚© قوي© Œ وهي ªÙ„ªµÙ‚ ¬ÙŠ¯Ù‹§ ¹Ù„Ù‰ £³·­ Ù…ª¹¯¯©. قومي ¨ª²ÙŠÙŠÙ† Ùˆ¬Ù‡Ùƒ £Ùˆ ¬³Ù…Ùƒ - يمكنك Ùˆ¶¹ Ù‡°Ù‡ §Ù„£­¬§± §Ù„Ùƒ±ÙŠÙ…© في £ÙŠ مك§Ù† ول£ÙŠ من§³¨©! Ù…«§Ù„ÙŠ للمه±¬§Ù†§ª §Ù„مو³ÙŠÙ‚ÙŠ© £Ùˆ §Ù„Ùƒ±Ù†Ù§Ù„ £Ùˆ £²ÙŠ§¡ §Ù„Ù‡§Ù„وين £Ùˆ £ÙŠ من§³¨© ªÙ†Ùƒ±ÙŠ©

³Ù‡Ù„ §Ù„§³ª®¯§Ù…: ª£Ùƒ¯ÙŠÂ Ù…ن £Ù†Â Ùˆ¬Ù‡ÙƒÂ Ùˆ¬³Ù…ك ن¸ÙŠÙ§Ù†Â Ùˆ¬§Ù§Ù†Â ŒÂ «Ù… ق´±ÙŠÂ ¬Ùˆ§Ù‡±Â §Ù„Ùˆ¬Ù‡Â Ùˆ£Ù„µÙ‚يه§Â ¹Ù„ى و¬Ù‡ÙƒÂ £ÙˆÂ ¬³Ù…ك وفقً§Â Ù„نم·Â §Ù„ªµÙ…يم (Ù„§­¸ÙŠÂ ª·¨ÙŠÙ‚ §Ù„مكي§¬Â ¨¹¯Â ª·¨ÙŠÙ‚ §Ù„¬Ùˆ§Ù‡±Â Ù„Ù„­µÙˆÙ„ ¹Ù„ى £Ù¶Ù„ نªÙŠ¬©). ¢Ù…ن لل¨´±©Â §Ù„­³§³©. ي²ÙŠÙ„ وي¹ÙŠ¯Â ¨³Ù‡ÙˆÙ„©.